Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym www.diocom.pl

 

§ I
SŁOWNICZEK REGULAMINU

 
Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży w sklepie internetowym www.sklep.diocom.pl z dnia 1 maja 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami;
Sklep - Diocom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 74, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 323918, NIP: 9372588365, REGON: 241119094, tel. kontaktowy:334989717, e-mail:p.pilarz@diocom.pl, prowadząca sklep internetowy pod adresem www.sklep.diocom.pl.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, które dokonują zakupów w Sklepie;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep wyda Klientowi produkt zakupiony w Sklepie, w przypadku Klienta będącego Konsumentem nie dłuższy niż 30 dni, chyba że umowa stanowi inaczej. Jeżeli produkt ma zostać przesłany przez Sklep do miejsca wskazanego przez Klienta uznaje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia produktu na miejsce przeznaczenia Sklep powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem produktów tego rodzaju;
Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub w Urzędzie Pocztowym;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line lub innych systemów płatności on- line;
Adres e-mail – adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym;
Konsument -  osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


§ II
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
ZAWARCIE UMOWY


 1.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951.4.28. z późn.zm) będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 2.Zamówienia można składać poprzez:

 a) sklep internetowy, pod adresem www.sklep.diocom.pl,

 b)pocztę elektroniczną,

 c)telefonicznie.

 3.Klient, składając zamówienie, ma świadomość, iż zamówienie pociąga ze sobą obowiązek zapłaty.

 4.W celu złożenia zamówienia poprzez Sklep, Klient wypełnia formularz znajdujący się na stronie Sklepu. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą realizowane.

 5.Koniecznym elementem zamówienia jest podanie:

a)zamawianego produktu znajdującego się w aktualnej ofercie Sklepu,

b)adres, na jaki ma być dostarczony produkt oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura (jeśli adresy te różnią się),

c)sposób płatności,

d)sposób dostawy,

e)numeru telefonu lub (i) adresu e-mail Klienta,

 6.Sklep po przyjęciu zamówienia potwierdzi je drogą e-mailową, które równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży. Brak otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim oznacza, że Zamówienie nie zostało złożone, a tym samym umowa sprzedaży nie została zawarta.

 7.W przypadku braku produktu w magazynie Sklepu, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania produktu, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

 8.Zamówiony produkt powinien zostać dostarczony pod adres punktu odbioru wskazany przez Klienta w zamówieniu - Czas realizacji Zamówienia podany jest każdorazowo przy potwierdzeniu zamówienia i rozpoczyna bieg od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu lub potwierdzenia przez Klienta płatności przy odbiorze przesyłki.

 9.Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz opłatę recyklingową (Koszty Gospodarowania Odpadami).

 10.Informacje o cenie produktu podane są na karcie produktu. Sklep zastrzega sobie możliwość do zmian cen oraz dodawania lub usuwania Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu. Wprowadzenie powyższych zmian nie wpływa na dotychczas zawarte przez Klientów umowy sprzedaży produktów. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy produktu, których wysokość wskazywana jest odrębnie. Koszty transportu i dostawy produktu obciążają Klienta. Składając zamówienie Klient zostanie poinformowany o wysokości kosztów transportu i dostawy Towarów.

 11.Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 12.Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w formularzu.

§ III
SPOSÓB ZAPŁATY

1.Klient z chwilą zawarcia umowy zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2.Sposobami płatności o których mowa w § II ust. 5 lit. C mogą być:

a)płatność przelewem bankowym lub elektronicznym,

b)płatność przy odbiorze.

3.W przypadku płatności przy odbiorze, Klient uiszcza całą cenę wraz kosztami transportu i dostawy przy odbiorze produktu.

4.W przypadku płatności przelewem bankowym lub elektronicznym Klient zobowiązuje się do uiszczenia ceny niezwłocznie po potwierdzeniu dokonania zamówienia przez Sklep. W razie gdy płatność nie zostanie zakończona poprzez zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Sklepu w terminie 7 dni od zawarcia umowy albo Klient oświadczy, że świadczenia tego nie spełni Przedsiębiorca ma prawo w trybie art. 492 Kodeksu cywilnego odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

5.Sklep zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.

§ IV
KONTO UŻYTKOWNIKA

1.Celem możliwości uzyskiwania informacji o stanie realizacji zamówienia przez Klienta, niezbędne jest założenie Konta Użytkownika poprzez dokonanie następujących czynności:

a) wejście na stronę Sklepu poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu,

b) zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu i jego zmianami,

c)prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Klienta, znajdującego się na stronie Sklepu poprzez podanie wymaganych w formularzu prawdziwych danych, które co najmniej obejmują:

    •imię i nazwisko użytkownika,
    •rok urodzenia/ oświadczenie o pełnoletności,
    •adres e-mail,
    •nazwę (login) Klienta,
    •prywatne hasło Klienta,
    •oświadczenia o akceptacji Regulaminu bez żadnych zastrzeżeń poprzez odhaczenie odpowiedniego pola formularza.

d)zatwierdzenie danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym i wysłanie ich do Sklepu w celu przetworzenia – poprzez „naciśnięcie” odpowiednio oznaczonego „przycisku”.

2.Po dokonaniu rejestracji i utworzeniu konta Klient uzyskuje w szczególności możliwość składania zamówień.

§ V
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klientów, umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, celem realizacji założonych zamówień i nie są oraz nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że Klient wyrazi zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących usług i Towarów oferowanych przez Przedsiębiorcę i podmioty z nim współpracujące.
2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997.133.883 z późn.zm).
3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania przez Przedsiębiorcę i usunięcia.


§ VI
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PRODUKTU

 1. Klient, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktu.
2. Odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta produktów objętych umową sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie możliwe jest w stosunku do całego kompletu, zestawu lub pakietu, nie zaś do poszczególnych jego elementów.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep, tj. Diocom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 74, 43-300 Bielsko-Biała, tel. kontaktowy:334989717, e-mail:p.pilarz@diocom.pl,  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
4. Klient może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy:


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DIOCOM sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 74
43-300 Bielsko-Biała
e-mail: p.pilarz@diocom.pl
tel. kontaktowy: 334989717

    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
-    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
-    Adres konsumenta(-ów)
-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
-    Data
* - niepotrzebne skreślić
5. Skorzystanie przez Klienta ze wzoru odstąpienia, o którym mowa w § VI ust. 4 niniejszego Regulaminu nie jest obowiązkowe.
6. Wzór formularza odstąpienia od umowy Sklep wyśle do Klienta zarówno w formie papierowej wraz z zakupionym produktem jak i w formie elektronicznej na podany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres e-mail w momencie potwierdzenia złożonego zamówienia.
7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
9. Klient powinien odesłać lub przekazać Sklepowi produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi Klient.
10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 § VII
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1.  Sklep zobowiązuje się dostarczyć produkt bez wad. Jeżeli wbrew powyższemu zobowiązaniu dostarczony produkt zawiera wady Klient może złożyć reklamację.
2. Reklamację można złożyć bądź drogą elektroniczną poprzez e-mail lub w formie listu poleconego nadanego na dane adresowe Przedsiębiorcy wskazane na wstępie niniejszego Regulaminu.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, Klienta, opis produktu, którego reklamacja dotyczy oraz wskazanie innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
4. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania informując Klienta o zajętym stanowisku.
5. Klient, który składa reklamację żądając wymiany produktu lub usunięcia stwierdzonej wady jest obowiązany na koszt Przedsiębiorcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Bielsko-Biała 43-300 ul. Grażyńskiego 74 . Koszt wymiany lub naprawy ponosi Sklep.
6. Sklep zobowiązuje się wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
7. W razie uwzględnienia roszczenia Klienta o obniżenie ceny wadliwego produktu lub w przypadku odstąpienia od umowy w związku z wadą produktu zwrot świadczenia na rzecz Klienta nastąpi niezwłocznie w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za produkt, a w przypadku zapłaty za pobraniem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.


§ VIII
GWARANCJA

1.Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

2.Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. W takim przypadku stosowna wzmianka jest umieszczona na stronie produktu i zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady.
3. W przypadku produktów objętych gwarancją producenta bądź dystrybutora Sklep wydaje Klientowi wraz z produktem dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na produktem oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na produkcie zabezpieczeń.
4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ IX
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

1.Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do Sklepu, w którym kupił nowy produkt.

2.Zużyty sprzęt można odesłać na własny koszt do sklepu na adres: DioCom sp.zo.o. ul. Partyzantów 98, 43-316 Bielsko-Biała.

3.Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) opłata recyklingowa (Koszty Gospodarowania Odpadami) jest wliczona w cenę produktu i nie stanowi dodatkowej opłaty.

§ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Umowa sprzedaży jest zawierana między Klientem a Diocom Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.

2.Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go na stronie internetowej Sklepu i stanowi integralną cześć umowy zawieranej z Klientem.

3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązywać będzie dla zamówień złożonych od dnia umieszczenia jego treści na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Informacja o planowanej zmianie zostanie umieszczona w widocznym miejscu na stronie internetowej (stronie głównej) Sklepu Internetowego na 7 dni przed dniem, w którym zmiana ta miała by obowiązywać. Ponadto, osoby, które dokonały rejestracji w systemie Sklepu Internetowego zostaną powiadomione mailowo o planowanych zmianach w tym samym terminie.
4. Prawem Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z Umową i niniejszym Regulaminem pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wątpliwości, przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby Sklepu internetowego, tj. w Siemianowicach Śląskich. Niniejszy punkt nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Konsumenta.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jak również ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Kategorie

Newsletter

Dopisz się do naszego newslettera

NASI PARTNERZY
sklep.diocom.pl to internetowy sklep ze sprzętem satelitarnym oraz teleinformatycznym w naszej ofercie znajdują się anteny, tunery dvb-t, dvb-t, combo, konwertery, stacje czołowe, przewody, kable, gniazda, maszty, stojaki. Centrale telefoniczne Platan, Slican, Panasonic, LG-Ericsson, telefony, telefony systemowe, konsole, oprogramowanie. Telewizja przemysłowa cctv kamery, kamery ip, rejestratory, dystrybucja, hurt detal.